De Grijze Ezel, koppig voor ouderen

koppig voor ouderen
Gestart op 14 april 2020, regelmatig opgeschoond, voorjaar 2023 volgende grote herziening.

Recente post voorop.Vaste pagina's op thema erachter.
Zie de gele navigatiebalk bovenaan
Koppeling met de archieven van Grijze Ezel en contactblad Senior.
Meer achtergronden en verdieping.
Zie de navigatiekolom rechts.
Oudere post kun je ook opzoeken.
Overzicht aan de rechterkant onderaan.

Op de mobiel, gebruik deze dwars, rol naar beneden en klik op Internetversie weergeven.

Focus op ouderen, hun mantelzorgers en verzorgers.

HryMenu

zondag 27 september 2020

Strengere naleving coronaregels

Werkgevers willen strengere naleving coronaregels


Werkgevers verenigd in VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun leden in een open brief opgeroepen „de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en iedereen daar op aan te spreken”. De organisaties zeggen dat de aandacht voor de coronamaatregelen verslapt is. „Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.”

„Alles moet uit de kast”, schrijven de voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) in de brief, die ook naar drie ministeries, de gemeenten en de provincies is gestuurd. Bedrijven kunnen zelf protocollen invoeren waar klanten en medewerkers zich aan moeten houden. Zoveel mogelijk mensen moeten thuiswerken en wie dan toch naar kantoor moet, moet echt vrij zijn van klachten. Verder moeten zichtbare maatregelen getroffen worden, zoals stickers op de vloer en kuchschermen bij balies. „Spreek uw werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen”, staat in de brief. De organisaties werken met hun leden aan nieuwe of aangescherpte protocollen voor kantoren, winkels en fabrieken.

De werkgevers roepen bedrijven ook op om samen te werken met de autoriteiten. Ondernemers die zien dat mensen zich in hun buurt niet aan de regels houden en bijvoorbeeld buiten feestjes vieren, moeten ze dat melden bij de gemeente of de veiligheidsregio. Intussen dringen VNO-NCW en MKB-Nederland er zelf bij het kabinet op aan dat er meer test- en laboratoriumcapaciteit beschikbaar komt. De organisaties zeggen ook mankracht aan te bieden om daarbij te helpen. De kosten van testen „zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen”, aldus Vonhof en Thijssen.

NRC 200926

zaterdag 26 september 2020

Geen mantelzorg van bekende?

Meeste Nederlanders willen geen mantelzorg van bekendeLang niet iedereen wil mantelzorg krijgen van een familielid of bekende. De meerderheid van de Nederlanders wil graag zorg ontvangen van iemand anders, zoals een medewerker van thuiszorg, een vrijwilliger of particuliere hulp.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op 22 september. Het CBS heeft in het onderzoek Belevingen 3900 mensen van 55 jaar en ouder gevraagd naar hun ervaringen met en behoefte aan mantelzorg nu en in de toekomst. De voorkeur voor een bekende bij de hulp in huishoudelijke taken is het hoogst, net iets meer dan de helft onder mensen die nu geen mantelzorg ontvangen. Bij persoonlijke verzorging is dit al een stuk minder (40 tot 46 procent) en iets meer dan een derde heeft voorkeur voor medische verzorging van een bekende mantelzorger. Mensen met een partner geven vaker dan degenen zonder partner aan dat ze hulp van een bekende zouden willen krijgen, vooral bij persoonlijke of medische verzorging. Van degenen die alleen zijn, willen ruim acht op de tien liever dat iemand anders ze helpt bij zaken als douchen en aankleden, of bij medische zaken.

Professionele krachten

De meeste mensen geven als reden om geen hulp van een bekende te willen bij huishoudelijke taken, dat ze niet tot last willen zijn. Dat geldt ook bij persoonlijke verzorging. Vooral bij medische verzorging vinden mensen dat professionele krachten betere zorg kunnen bieden dan een bekende. Bijna 70 procent noemt dit als belangrijkste reden.

De meeste mensen die mantelzorg nodig hebben, krijgen nu ook hulp bij huishoudelijke en praktische zaken. Dan gaat het meestal om vervoer naar familie of zorginstellingen, klusjes in huis, hulp bij administratie of koken van maaltijden. Ook bieden bekenden vaker gezelschap, troost of afleiding.

Bron: Skipr 200923

zondag 20 september 2020

KBOPCOB Prinsjesdag 2020

Analyse Prinsjesdag 2020

Koopkracht

Sinds 2008 hebben vrijwel alle gepensioneerden fors ingeleverd. De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor 2021 in combinatie met de dreigende pensioenkortingen en inflatie stellen KBO- PCOB verre van gerust.
KBO-PCOB wil dat het kabinet investeert in álle generaties en evenwichtige keuzes maakt. Jong en oud moeten de coronacrisis samen het hoofd bieden. Wij pleiten voor stevig investeren in onze samenleving en de economie, om bedrijven, werkenden en óók om onze pensioenfondsen, die veel last hebben van economische tegenwind (en een lage rente), een steun in de rug te geven.

Koopkracht        


Volgens de koopkrachtplaatjes in de Macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) gaan gepensioneerden er in 2021 in doorsnee 0,4% op vooruit, minder dan uitkeringsgerechtigden (0,5%) en veel minder dan werkenden (1,2%). Het Nibud is pessimistischer. Die ziet de koopkracht van huishoudens met AOW in 2021 weliswaar licht stijgen (tot 1,0%) voor alleenstaanden. Maar ook dalen voor paren met een hoger aanvullend pensioen (vanaf resp. 17.500/7.500 per jaar).

Belastingen

De gemiddelde plus voor gepensioneerden komt door het verlagen van de inkomstenbelasting, door verdere verhoging van de ouderenkorting tot maximaal 1.703 euro en door vrijstelling van spaargeld/vermogen tot 50.000 euro (voor partners 100.000 euro), zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Huurverlaging komt er eenmalig, voor huurders met een laag inkomen en een hoge huursom in een sociale huurwoning.

Pensioenen

In de loop van 2021 dient het kabinet het grootste deel van de wetgeving behorend bij het pensioenakkoord in bij de Tweede Kamer. Een deel van die wetgeving is al ingediend, zoals het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken een deel van het opgebouwde pensioen bij pensionering ineens op te nemen.
Ook de afspraken rondom het nabestaandenpensioen worden in wetgeving vastgelegd. Deze moeten het nabestaandenpensioen meer standaardiseren en de risico’s voor nabestaanden (op bijvoorbeeld armoede) verkleinen.

N.B. Lees hier de eerdere reactie van KBO-PCOB op het pensioenakkoord (juli 2020).

Het ministerie van Sociale Zaken en het CPB gaan ervanuit dat pensioenen gemiddeld genomen nauwelijks worden geïndexeerd. Een deel van de pensioenfondsen kan mogelijk wel indexeren, een ander deel zal in 2021 mogelijk moeten korten. Als er gekort moet worden, dat gaan ministerie en CPB uit van een gemiddelde korting van 2%. Of er gekort wordt, en hoeveel precies, hangt vooral af van de hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2020. KBO-PCOB heeft op Prinsjesdag het kabinet opnieuw opgeroepen pensioenkortingen te voorkomen. Een overleg met de minister over onder meer dit thema is gepland.
KBO-PCOB pleit ervoor, juist in coronatijden, blijvend te investeren in palliatieve en geestelijke verzorging.
In totaal is in 2021 43,3 miljoen euro beschikbaar voor palliatieve zorg en geestelijke verzorging. Dat is minder dan verwacht, want in de begroting van 2019 werd namelijk nog uitgegaan van een budget van 45,7 miljoen voor 2021. Ook in 2020 lijkt er minder uitgegeven dan vooraf begroot (44,5 miljoen begroot tot 42,2 nu). Dat terwijl 2020 het jaar is waarin werd geïnvesteerd op de inzet van geestelijke verzorgers door een ophoging van 7 miljoen euro van de regeling Palliatieve Terminale Zorg. De vraag is in hoeverre dit (misschien door het coronavirus) gerealiseerd is.
In juni 2021 komen de nieuwe cijfers van de gezondheidsmonitor waarmee inzichtelijk wordt wat de staat van eenzaamheid is per wijk, gemeente en op landelijk niveau. Met de praktijkkennis die is opgedaan wordt gekeken hoe lokaal beleid verder kan worden versterkt. Het actieprogramma loopt tot eind 2021 en zal dit jaar vooral ook gericht zijn op het borgen van kennis en het doorzetten van de gezamenlijke beweging op eenzaamheid.

Zorglasten

De zorgpremies stijgen naar verwachting met circa 65 euro per jaar. De hoogte van de premie (en een stijging daarvan) verschilt per zorgverzekeraar. Uiterlijk half november moeten zorgverzekeraars bekendmaken welke premie zij in 2021 vragen.
De maximale zorgtoeslag stijgt ook, met circa 44 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens en met circa 99 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw-premie) gaat eveneens omhoog: van 6,7% naar 7,0% voor werkenden en van 5,45% naar 5,75% voor gepensioneerden.
Het eigen risico blijft met 385 euro per jaar gelijk. Ook in de manier waarop de eigen bijdrage in de langdurige zorg berekend wordt verandert niets. Het abonnementstarief in de Wmo blijft met 19 euro per maand gelijk. KBO- PCOB blijft pleiten voor betaalbare zorgkosten.

Zorg

Corona heeft impact op de begroting van VWS. Enerzijds zien we onderbenutting van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige en anderzijds zijn de kosten voor hulpmiddelen (o.a. beschermingsmaterialen) aanzienlijk opgelopen. Hoe dit in 2021 zal verlopen is afhankelijk van het verloop van de pandemie. Het kabinet zet in op extra zorg in het kader van COVID-19. Denk o.a. aan meer plekken op een revalidatie-afdeling en extra fysiotherapie voor COVID-19-patiënten. Door de coronacrisis is de inzet van verschillende innovaties, zoals het leveren van zorg op afstand, versneld. Meer dan ooit worden e-health en technologie toegepast; in 2021 is € 19,6 miljoen beschikbaar voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).
De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg moeten worden verbeterd om haar toekomstbestendig te maken. Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg en bij ongewijzigd beleid kan dit zelfs 1 op de 4 werkenden worden in 2040. Dat is bijna niet houdbaar. Daarom wordt ingezet op de juiste zorg op de juiste plek en op het sluiten van hoofdlijnenakkoorden voor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg en op preventie. Om verplaatsing van zorg naar de eerste lijn mogelijk te maken mag de huisartsenzorg met 3% groeien en de wijkverpleging met 2,4%.
In 2021 zet het huidige kabinet in op de continuering van het Pact ouderenzorg (Eén tegen eenzaamheid, Langer Thuis, Thuis in het verpleeghuis) met als inzet geleerde lessen benutten voor de toekomst.
Er komt een Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Om nieuwe woonzorginitiatieven te ontwikkelen kan gebruik gemaakt worden van de stimuleringsregeling wonen en zorg, speciaal voor vernieuwende huisvesting. Hiervoor is in 2021 € 29,1 miljoen beschikbaar.

Wonen

Huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen krijgen wettelijk recht op huurverlaging. Het gaat om zogeheten ‘dure scheefwoners’. Dat zijn mensen die een corporatiewoning huren (sociale huur) met een huur boven de aftoppingsgrens en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden. KBO-PCOB heeft bedenkingen bij het tijdelijke karakter van de wetswijziging. Verreweg de meeste senioren kunnen immers niet na afloop van de periode van huurkorting ‘ineens’ een hogere huursom opbrengen, omdat hun koopkracht ook niet ‘ineens’ zal zijn gestegen. Sterker nog: bij de meeste gepensioneerden is de koopkracht in de afgelopen 13 jaar gelijk gebleven of gedaald.
In een eerder stadium zijn al afspraken gemaakt met woningcorporaties om meer huizen te bouwen, zo’n 150.000. Die afspraken moeten nu versneld uitgevoerd worden. Het kabinet maakt ook 75 miljoen euro vrij om bestaande huizen te verduurzamen.
Eerder aangekondigde plannen voor de Woningbouwimpuls worden bevestigd. Deze wordt verhoogd met € 50 mln. in 2021 voor diverse maatregelen gericht op het wegnemen van knelpunten in de woningbouw, waaronder het stimuleren van woningbouw voor kwetsbare groepen en ouderen.
Een inclusieve digitale samenleving waar iedereen meedoet, dat is het uitgangspunt van dit kabinet. KBO- PCOB onderschrijft dit van harte. Dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen wordt volgens het kabinet nog eens benadrukt door de intelligente lockdown tijdens de coronacrisis. Veel mensen werken en leren noodgedwongen digitaal vanuit thuis. Maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen overweg kan met en beschikt over digitale hulpmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat naast kansen die zijn ontdekt in het benutten van digitalisering, ook is gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloopt. Wat doet het kabinet?
Het kabinet zet hoofdzakelijk in op digitalisering en niet of in ieder geval veel minder op instandhouding van traditionele vormen van meedoen, zoals papieren hulpmiddelen. Het kabinet heeft in feite twee lijnen voor ogen en onderneemt daarin een groot aantal acties. De eerste lijn is internetvaardigheid, de tweede lijn is internetveiligheid.

KBO-PCOB ziet ook de kansen die de digitale samenleving biedt. Senioren zijn in de coronaperiode bijvoorbeeld meer gaan beeldbellen en digitaal gaan bankieren. KBO-PCOB sluit aan bij de acties die het kabinet onderneemt. KBO-PCOB heeft onder andere Tabletcoaches en de Digibellijn, die senioren die (de eerste) stappen in de digitale samenleving zetten. De acties van het kabinet houden te weinig rekening met mensen die door digitalisering vastlopen, omdat digitaal geen optie is voor hen. Passende maatregelen en acties moeten juist ook voor deze mensen beschikbaar zijn of blijven.

Bron KBOPCOB Nu 200918

zondag 13 september 2020

Passend Lezen

Een tijd geen berichten doordat de computer werd verwisseld. Dat nam een volle week in beslag, omdat alle programma's zijn nagekeken en/of geupdated of opnieuw gedownload. Ook de beveiliging weer opgevoerd.  Inmiddels is alles weer vrijwel in orde.

Wat meer tijd gehad om te lezen. En wat als dat moeilijk gaat?

Lezen kan altijd!

Ging je er vroeger ook graag voor zitten? Voor een goed boek. Een historische roman, spannende thriller of een biografie.
En gaat dat nu niet meer omdat je ogen slecht(-er) zijn geworden en je een leesbeperking hebt? Dan wil je natuurlijk wel graag midden in het leven blijven staan. En op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Met een uitgebreide collectie gesproken boeken, kranten en tijdschriften helpt Passend Lezen iedereen met een leesbeperking om te blijven lezen. Jou ook! Dus ga er maar eens goed voor zitten en zeg het maar. Wat ga je lezen?


Meer weten? De Bibliotheekservice heeft daar een boekje over uitgegeven.

Ga naar de website van Passend Lezenzaterdag 5 september 2020

Check bij het ouder worden

Check voor laterJe staat midden in het leven en kunt alles nog zelf doen. Maar wat als dat verandert? Als je plotseling niet meer voor jezelf kunt zorgen. Wie zorgt er dan voor jou?

Wie wordt jouw mantelzorger?

Denk nu alvast na over later. Hieronder vind je
een checklist met een aantal zaken die je nu al kunt regelen.

Zet eens op een rij wie je allemaal kent

Samen sta je sterker en kun je elkaar helpen. Schrijf eens op wie je allemaal kent. Denk aan familie, vrienden, buren. Wil je hulp bij het in kaart brengen of vergroten van je netwerk?
Op mantelzorg.nl/kaart vind je de organisatie in jouw buurt die jou hierbij kan helpen.

Bespreek wat jouw wensen zijn voor later

Hoe wil je straks dat er voor je gezorgd wordt? Praat erover met mensen die belangrijk voor je zijn. Vind je zulke gesprekken lastig? MantelzorgNL heeft speciaal hiervoor een praatposter ontwikkeld. Kijk op: www.mantelzorg.nl/pratenoverlater

Ga na hoe het nu gaat

Heb je nu af en toe al hulp? Hoe vind jij dat dat gaat en hoe vinden jouw helpers dit? Is dit hoe je het straks ook wilt? Denk hier alvast over na en bespreek dit ook met jouw helpers.

Spaar voor later

Sparen is niet voor iedereen makkelijk. Maar het is wel belangrijk. Het helpt je de zorg te kunnen betalen die je later nodig hebt. Helaas wordt niet alle hulp vergoed. Daarom is het aan te raden hiervoor wat geld opzij te leggen.

Regel je administratie

Ken je iemand die goed is in financiën en die je vertrouwt. Kan iemand jouw bankzaken overnemen en kent iemand jouw wachtwoorden? Het is goed om dit te regelen, zodat rekeningen betaald kunnen blijven worden als jij de administratie niet meer zelf kunt doen.

Leg vast wie jouw beslissingen mag nemen

Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, wie mag dit dan voor jou doen? Nu kun je zelf nog iemand vragen en samen overleggen. Je moet schriftelijk vastleggen wie namens jou beslissingen mag nemen. Met een datum en een handtekening. Dit heet een volmacht. Voorbeelden van volmachten zijn te vinden op internet, zoek op ‘voorbeeld volmacht’.

Regel een uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering zijn de kosten van de uitvaart gedekt als je komt te overlijden. Deze gemiddelde kosten voor een uitvaart zijn maar liefst € 7.500,–. Door een uitvaart- verzekering af te sluiten, voorkom je dus dat jouw familie bij jouw overlijden onverwachte kosten heeft.

Bekijk of jouw woning geschikt is om oud in te worden

Kun je je huidige woning aanpassen? Kun je op de begane grond te wonen als je de trap niet meer op kunt? Denk na over de mogelijkheden. Waar zie je jezelf graag oud worden? Soms is verhuizen een goed idee. Ook omdat je dan misschien dichterbij je familie woont. Zij kunnen dan makkelijker voor je zorgen. Weet dat je voor sommige woonvormen wachtlijsten hebt.

Publicatie MantelzorgNL  200904
 


 

dinsdag 1 september 2020

Wandelen

Even een blokje om?

De waarde van wandelen.

Wist je dat de helft van alle verplaatsingen te voet, recreatief of sportief van aard zijn? En dat dit samen tweederde van de totale afstand is die te voet wordt afgelegd? (Haas & Hamersma 2019). De nationale wandelmonitor laat bovendien zien dat ongeveer 11 miljoen Nederlanders weleens wandelen voor hun plezier: dat leverde in 2018 maar liefst 423,5 miljoen wandelingen op! Zien we wandelen als iets vanzelfsprekend? Of is het waardevol om te investeren in deze vrijetijdsactiviteit? We pretenderen met dit artikel niet volledig te zijn maar wel een breed inzicht te verschaffen in de waarde van wandelen.

Lopen is het verplaatsen te voet met stappen, waarbij één voet zich altijd op de grond bevindt. Wandelen is volgens Van Dale: lopen voor ontspanning. Maar niet alleen de intentie van het lopen, maar ook de duur van de activiteit blijkt van belang. In het landelijke Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) hanteert TNS-NIPO de volgende definitie: een wandeling voor het plezier, waarbij men minimaal een uur van huis was (en niet op vakantie). Onderzoek gebruikt daarom vaak een minimum van een uur, om wandelen als vrijetijdsactiviteit te zien (lees: wandelen, hiking, lange afstandswandelen). Maar een korte wandeling – een ommetje van 30 tot 60 minuten – voor het plezier is zeker ook een wandeling te noemen. 37% van de Nederlanders maakt (ook) korte wandelingen.

Hoeveel wandelen we in Nederland?

In 2018 ondernamen Nederlanders samen ruim 3,6 miljard vrijetijdsactiviteiten. Een kwart daarvan was buitenrecreatie. Daarvan betrof het 424 miljoen keer een wandeling voor het plezier en 95 miljoen keer wandelsport (zie figuur).
Meer weten? Lees het volledige artikel "200501-AllesOverSport-De waarde van wandelen" in de map "Overig nieuws" van het Corona-dossier, zie de koppeling hiernaast.