De Grijze Ezel, koppig voor ouderen

koppig voor ouderen
Gestart op 14 april 2020, regelmatig opgeschoond, voorjaar 2023 volgende grote herziening.

Recente post voorop.Vaste pagina's op thema erachter.
Zie de gele navigatiebalk bovenaan
Koppeling met de archieven van Grijze Ezel en contactblad Senior.
Meer achtergronden en verdieping.
Zie de navigatiekolom rechts.
Oudere post kun je ook opzoeken.
Overzicht aan de rechterkant onderaan.

Op de mobiel, gebruik deze dwars, rol naar beneden en klik op Internetversie weergeven.

Focus op ouderen, hun mantelzorgers en verzorgers.

HryMenu

woensdag 31 maart 2021

RIVM slaat alarm

RIVM slaat alarm: ‘Alle wijzers in het rood’

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week met 13 procent toegenomen. Wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betreft staan “alle wijzers in het rood”. De afgelopen zeven dagen kwamen bij het instituut in totaal 51.866 meldingen binnen over positieve coronatesten. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Toen was sprake van een dalende trend, nu stijgt het aantal coronagevallen al weken op rij.

Procentueel is de toename van de laatste week iets lager dan een week eerder, toen het RIVM 16 procent meer besmettingen rapporteerde.

Grootste toename

De sterkste toename van het aantal besmettingen (plus 19 procent) noteerde het RIVM onder mensen van 70 tot en met 79 jaar. Thuiswonenden uit deze groep lopen het virus weer vaker op. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt wel hoger in alle leeftijdscategorieën onder de 70 jaar.

Jongvolwassenen (18-24 jaar) vormen nog steeds de groep met de meeste coronagevallen. In hun leeftijdscategorie kwam er 17 procent bij. Per 100.000 inwoners zijn 422 positieve coronatesten afgenomen. In verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe coronagevallen juist af. Onder mensen boven de 80 jaar viel de stijging met 5 procent ook relatief mee. Dat is voor een deel te danken aan de vaccinaties.

Meer testen

Opnieuw lieten meer mensen zich testen in de afgelopen week. De GGD’en namen ruim 552.000 coronatesten af, een stijging van 6 procent. Ook het aantal mensen dat met Covid-19 is opgenomen in het ziekenhuis nam weer iets toe. Het waren er 1578, 65 meer dan een week eerder. Op de intensive cares bleef het aantal opnames met 317 ongeveer gelijk.

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is juist een fractie gedaald van 1,11 naar 1,07. Dit getal is gebaseerd op de situatie van 15 maart. Een reproductiegetal van 1,07 betekent dat 100 besmette mensen op hun beurt 107 anderen aansteken. In de afgelopen week werden 171 aan coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, 52 minder dan een week eerder.

Het RIVM roept mensen op zich ook tijdens het mooie lenteweer dat de komende dagen wordt verwacht, aan alle voorzorgsmaatregelen te houden. “Houd ook als het zonnetje schijnt 1,5 meter afstand tot anderen, blijft thuis als je klachten hebt, laat je testen (bij klachten) en was je handen.” (ANP)

Bron: Skipr 210330

zaterdag 27 maart 2021

Corona: wanneer val je in een risicogroep?

De overheid, het RIVM en GGD’en spreken vaak over risicogroepen bij corona: mensen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte of op overlijden. Maar wanneer behoor je tot een risicogroep?

Dat 70-plussers een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona, is breed bekend. Maar er zijn ook volwassenen met onderliggende aandoeningen die ernstig ziek kunnen worden door corona. Niet iedere hartpatiënt valt echter onder een risicogroep en ook niet iedere diabetespatiënt of patiënt met COPD wordt gezien als kwetsbaar. Hoe zit dat?

Dit zijn de risicogroepen

Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen, zoals COPD, vallen alleen onder een risicogroep als ze onder behandeling van een longarts zijn. Heb je COPD en ben je alleen onder behandeling van je eigen huisarts, dan word je niet gezien als kwetsbaar voor corona. Alleen chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik, zijn een risicogroep. En dan zijn er nog deze groepen gedefinieerd:
 • Mensen met diabetes die er slecht aan toe zijn en/of met complicaties;
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie;
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte;
 • Mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan;
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen;
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling;
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts;
 • Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige Covid-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken;
 • Mensen met een hiv-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 getal onder <200/mm2.;
 • Mensen met een ernstige leverziekte;
 • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Het RIVM maakt onderscheid tussen medische risicogroepen die jaarlijks in aanmerking komen voor griepvaccinatie en medische hoog-risicogroepen zoals vastgesteld door de Gezondheidsraad. De medische hoog-risicogroepen komen eerst aan de beurt en pas later komen de overige medische risicogroepen in aanmerking voor een prik tegen corona.

Uitnodigingen voor mensen met slecht afweersysteem

In de week van 15 maart 2021 zijn de eerste uitnodigingen verstuurd naar mensen van wie het immuunsysteem niet goed werkt. Dit zijn patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers), patiënten met ernstig nierfalen, patiënten na orgaan-, stamcel-, of beenmergtransplantatie, patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Alle patiënten die vallen onder deze categorieën en die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, zijn door hun ziekenhuis uitgenodigd voor een coronavaccinatie. De medisch specialist maakt de selectie op basis van de opgestelde criteria. Mensen die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn, kunnen een dubbele uitnodiging hebben gekregen. Zij mogen kiezen waar ze gevaccineerd willen worden.

Aangetaste ademhaling

Patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling is aangetast, hebben een ook uitnodigingen ontvangen. Zij kunnen een afspraak maken met het ziekenhuis. Een deel van de mensen met een neurologische aandoening is niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen voor een vaccinatie. Hen wordt in de uitnodiging gevraagd zich te melden bij een centraal meldpunt. Zij worden dan meegenomen in de vaccinatie van de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen, die vanaf eind maart aan huis gevaccineerd worden.

Overige kwetsbare patiënten

Op dit moment ontbreekt wetenschappelijk bewijs van een sterk verhoogd risico op ernstige corona voor andere groepen patiënten dan hierboven genoemd. Het doel is om zo veel mogelijk mensen te vaccineren en om ernstige ziekte en sterfte verminderen, aldus het RIVM. Het is, ook vanwege de schaarste van vaccins, niet mogelijk om individuele uitzonderingen te maken op de vaccinatiestrategie.

Door: Nationale Zorggids 210323
Bronnen: Gezondheidsraad, RIVM, Rijksoverheid

vrijdag 26 maart 2021

Wanneer stopt de lockdown?

 Voorlopig tot 1 juni een complete lockdown?N.B. Dit is een ‘scenarioberekening’ waarvan nog maar moet blijken of die uitkomt. Er zitten verschillende veronderstellingen in, van hoe goed het vaccin werkt tot hoe hoog de derde golf precies wordt, die kunnen leiden tot heel andere uitkomsten. En uit de berekening blijkt ook dat de timing nauw moet worden genomen: iets te snel maatregelen loslaten, en er komt een nieuwe golf.

Bron RIVM 210326

vrijdag 19 maart 2021

Mantelzorg is niet gratis

Mantelzorg is niet gratis: de waarde is 22 miljard per jaar


De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend: 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan onze maatschappij. Dat voordeel is niet gratis. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een ander zijn zij bijvoorbeeld niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uitval van een mantelzorger leidt al gauw tot hogere maatschappelijke kosten. Hen ondersteunen loont, blijkt uit onderzoek van Ecorys, in opdracht van MantelzorgNL
In totaal besteedden in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit komt overeen met 850.000 full time arbeidsjaren. De genoemde 22 miljard euro bestaat uit: 20 miljard ureninzet en 1,8 miljard euro aan financiële kosten, zoals reiskosten.
Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat de uiteindelijke kosten hoger zullen zijn.

Mantelzorg is niet gratis

Als mantelzorgers niet zouden zorgen, dan zou die tijd hen iets anders opleveren zoals loon uit arbeid, kennis via opleiding of geestelijk en lichamelijk gezond blijven door ontspanning.
Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL:
Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat het dat niet is. Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.

Ongekende waarde van mantelzorg

Het onderzoek laat de ongekende waarde zien van de inzet van mantelzorgers in Nederland.
Want als mensen niet voor hun naasten zouden zorgen, bedragen de kosten voor de maatschappij 32 tot 44 miljard euro. De maatschappelijke kosten om een mantelzorger door een zorgprofessional te laten vervangen, zijn namelijk 70% tot 100% hoger.
Dit onderstreept het maatschappelijke belang van mantelzorg en daarmee het belang om in hen te investeren, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen.

Mantelzorgondersteuning loont

Uitval van mantelzorger voorkomen kan door het ondersteunen van mantelzorgers. Bijvoorbeeld met respijtzorg waarbij de mantelzorger de zorg even kan overdragen om op adem te komen. Of met de inzet van een mantelzorgmakelaar die alle regeltaken van een mantelzorger tijdelijk overneemt. De kosten van deze twee interventies worden al terugverdiend indien een week uitval van een mantelzorger wordt voorkomen. Zo blijkt uit het onderzoek dat bij inzet van respijtzorg de baten bij een werkende mantelzorger tot 1000,- euro hoger kunnen zijn dan de kosten van respijtzorg. Voor de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar is dit 500,- euro . Het positieve effect van mantelzorgondersteuning op de kwaliteit van leven van de mantelzorger is niet in geld uit te drukken en dus niet meegenomen in de berekening. Echter, levensvreugde is zeker niet minder belangrijk.

Vervolg onderzoek

Dit onderzoek laat zien wat de in geld uit te drukken waarde is van mantelzorg. Het laat echter niet zien wat de prijs is van sommige mantelzorgsituaties die geestelijk zwaar zijn. Door bijvoorbeeld altijd ‘aan te staan’, of ‘degene zijn die voor rust en troost zorgt’.
We weten nog veel niet. Daarom doen wij een oproep aan de wetenschap, om meer onderzoek te doen. Dit komt de ondersteuning van mantelzorgers ten goede en uiteindelijk ook de maatschappij als geheel.

Meer informatie

Factsheet De waarde van Mantelzorg in cijfers

woensdag 17 maart 2021

Wanneer gevaccineerd

Rijksoverheid:  Visual wie wanneer gevaccineerdAfbeelding wat klein, kijk zelf bij de Rijksoverheid

zondag 14 maart 2021

5 trends in wonen voor ouderen

5 trends in wonen voor ouderen

1.Collectief wonen

We zien een groei van allerlei vormen van collectief wonen. Soms nemen ouderen zelf het initiatief voor het opzetten van een woongemeenschap, zoals de bewoners van het Boekhuis in Amersfoort. Soms is het een andere partij zoals projectontwikkelaar Blauwhoed die Park Entree in Schiedam realiseerde of corporatie Waterweg Wonen die in Vlaardingen een bruisend wooncomplex voor 55-plussers creëerde.

2. Aanpassingen eigen omgeving

Ten tweede zien we meer woonvormen ontstaan waar mensen niet meer voor hoeven te verhuizen. Zo is Stichting Statiegeld op Jeugd in het vergrijsde dorp Son en Breugel bezig met het idee om grote woningen kadastraal te splitsen. De ouderen blijven op de benedenverdieping wonen en de jongeren boven. Denk ook aan het gespikkelde wonen zoals woongroep Couwenhoven in Zeist doet. Twintig bewoners wonen verspreid over zes verdiepingen van een flat en vormen een woongroep met elkaar. 

3. Gemengde woonvormen

Gemengde woonvormen zijn met een opmars bezig. Zoals het woonproject DeBuurt in Utrecht waar maatschappelijk gebiedsontwikkelaar AM samen met andere organisaties werkt aan een complex met 343 huurwoningen van middeldure huur voor starters en ouderen met en zonder zorgvraag. Het wordt een plek waar mensen kunnen wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In het complex zijn woningen voor een diverse groep variërend van ouders met kinderen met autisme tot woningen voor ouderen met een migratieachtergrond en dementie.

In Utrecht zijn meer gemengd-wonen-projecten te vinden zoals MIXIT en LIVIN van corporatie Mitros en Place2BU van corporatie Portaal. In deze projecten krijgen kwetsbare mensen de mogelijkheid om, onder begeleiding, te wonen met mensen die niet tot de kwetsbare doelgroep behoren.

4. Omzien naar elkaar

We zien diverse woonvormen waarbij het omzien naar elkaar een grote rol speelt. Bewoners wonen niet zomaar in het complex en zijn meer dan goede buren. LIFE in Amsterdam is daar een voorbeeld van. In LIFE zijn 59 vrije sector huurappartementen voor betrokken 50-plussers te huur. Als je er wilt wonen, is het belangrijk dat je open- minded bent naar andere culturen en ook bijdraagt aan de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door anderen te helpen met klusjes, het geven van taalles aan de buurvrouw of tekenles geven als vrijwilliger bij Cordaan.

5. Zorgcommunities

Als vijfde trend zien we verfrissende concepten ontstaan zoals het Butterfly effect waarbij kleine huisjes, de ‘tiny houses’ verhuurd worden aan vrijwilligers, familieleden, cliënten en zorgverleners op het terrein van de zorginstelling. Zo bouwen ze aan zorgzame gemeenschappen.

Of de ontwikkeling van de empathische woning waarbij het huis de taken van de mantelzorger overneemt door technische snufjes. Projecties, licht- en geluidssignalen helpen ouderen met dementie in zulke woningen met hun ritme. Wat voor de meeste woonvormen geldt: ze vergen in alle opzichten onderhoud. Soms is professionele begeleiding nodig om de community levendig te houden. Contacten gaan namelijk niet altijd vanzelf. Ook is het belangrijk om teleurstellingen te voorkomen door goede voorlichting en het helder krijgen van verwachtingen.

Grootste knelpunten

We moeten zorgen dat er meer woonvormen komen. Hierbij vormen geschikte locaties en financiering de twee grootste knelpunten. Gelukkig is daar vanuit de landelijke Taskforce Wonen en Zorg aandacht voor. Initiatiefnemers laten hierdoor niet afschrikken, want er ontstaan al veel mooie woonvormen. Wel is het nodig dat het bijbehorende proces in de nabije toekomst wat makkelijker gaat. Want de urgentie is er!

Over ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Denk hierbij aan ontwikkelingen als het groeiende aantal ouderen, het oplopende personeelstekort in de zorg en de afname van de beschikbaarheid van mantelzorgers. ZorgSaamWonen verbindt hierbij het fysieke en het sociale domein.

Meer lezen

14 woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis

Bron: Beter Oud 210308

vrijdag 12 maart 2021

Daling in de sterfte zet door

 Daling in de sterfte zet door in week 9
In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting bijna 3100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3175). Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder nam af. Ook onder Wlz-zorggebruikers daalde de sterfte verder. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 9 zit bijna 300 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 171 overleden COVID-19-patiënten in week 9 (stand 9 maart).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is verder afgenomen in week 9. De sterfte onder de overige bevolking nam ook verder af. Er overleden ruim 1 100 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2 000 mensen.

Verdere afname sterfte bij 80- plussers

In week 9 overleden naar schatting minder mensen van 80 jaar of ouder. Sinds week 6 ligt de sterfte in deze leeftijdsgroep lager dan verwacht. Er overleden naar schatting ruim

1 700 mensen van 80 jaar of ouder, ongeveer 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ongeveer 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Bron CBS 210312

zondag 7 maart 2021

Bijwerkingen van corona-vaccins

Hoofdpijn en spierpijn meest gemelde bijwerkingen van corona-vaccins


Als we Agnes Kant, de directeur van het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb, eind februari bellen zijn net de laatste cijfers bekend. Lareb heeft tot dan toe 5.068 meldingen ontvangen over vermoedens van bijwerkingen door coronavaccins. ‘De bereidheid om mogelijke bijwerkingen te melden is ontzettend groot’, vertelt Kant, ‘en dat is heel goed. Zeggen dat je niets verontrustends hebt gevonden, heeft alleen maar waarde als je goed gezocht hebt.’

Hoeveel meldingen zijn er gedaan?

‘Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 vaccins gegeven. Hierover zijn 5.068 meldingen gedaan en door Lareb bekeken, met 24.031 vermoede bijwerkingen. Het merendeel van de meldingen (4.716) gaat over het Pfizer/BioNTech-vaccin, omdat dat tot nu toe het meest is toegediend. Een klacht die gemeld is, hoeft trouwens niet altijd een bijwerkingen van het vaccin te zijn. De klacht kan ook door iets heel anders zijn ontstaan.’

Is dat veel, ruim 5.000 meldingen?

‘De bereidheid om mogelijke bijwerkingen te melden is erg groot onder gevaccineerden, maar ook onder zorgverleners. Wij zijn daar ook blij mee. Je kunt wel zeggen dat je niets verontrustends hebt gevonden, maar zo’n uitspraak heeft alleen maar waarde als je goed gezocht hebt. Het aantal meldingen zegt overigens niets over hoe vaak een bijwerking echt voorkomt. Omdat we dat wel willen weten, loopt er nu ook een onderzoek waarin we groepen gevaccineerden volgen en iedereen vragen wat ze wel of niet merken. Dan kan je straks zeggen: kijk, bij dat vaccin heeft 10% last van hoofdpijn, bij dat andere vaccin 20%.’

Wat voor bijwerkingen zijn gemeld?

‘De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (2.744), hoofdpijn (2.513) en reacties op de prikplek, zoals pijn (2.209), zwelling (865) en warmte (785). Ook klachten zoals je niet lekker voelen (2.363), vermoeidheid (2.278), rillingen (1.577), misselijkheid (1116) en koorts (1058) zijn vaak gemeld. Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen over.’

Hoeveel meldingen van allergische reacties zijn er?

‘Bij 27 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie bij het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bij negen van deze meldingen is de anafylactische reactie ook vastgesteld. Bij de achttien andere meldingen waren er symptomen die bij een anafylactische reactie kunnen passen. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. 27 op de grofweg 900.000 gegeven vaccins is wel meer dan wat we meestal bij andere vaccins zien.’

Zijn er ook overlijdens gemeld?

‘Tot nu toe zijn er 65 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 55 mensen van 80 jaar en ouder en tien mensen tussen de 65 en 80 jaar. Zij overleden binnen 26 dagen na de vaccinatie. Ik wil hier wel duidelijk over zijn. Overlijden ná vaccinatie wil niet zeggen dat het overlijden is veroorzaakt dóór de vaccinatie! In Nederland overlijden normaal per week gemiddeld zo’n 750 tot 800 verpleeghuisbewoners. Hier zullen ook mensen bij zijn die net daarvoor zijn gevaccineerd. We zijn immers begonnen met vaccineren van de oudste en kwetsbaarste groep.

Alle mensen van de meldingen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende, ernstige onderliggende gezondheidsproblemen, al dan niet in combinatie met een hoge leeftijd. Bij een groot deel zijn die onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Een aantal mensen kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.’

Bent u verontrust?

‘Het beeld van de klachten na de vaccinatie en de onderliggende gezondheidsproblemen is in de meldingen heel divers. Als we een patroon zouden ontdekken zou dat verontrustend zijn, maar dat patroon zien we niet. Maar we gaan het uiteraard wel tot de naad uitzoeken om hier nog zekerder van te zijn. Om nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de rol van mogelijke andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie opgevraagd bij de melders. Daarmee zullen we – ook in overleg met externe medische adviseurs – de meldingen grondig onderzoeken.’

Wat moeten ouderen doen die twijfelen over vaccinatie?

‘Voor de overgrote meerderheid van de ouderen weegt het risico op eventuele bijwerkingen op tegen het verminderd risico om ernstig ziek te worden door corona. Er overlijden immers nog steeds heel veel mensen aan corona. De gezondheid van kwetsbare ouderen is soms een fragiel evenwicht. Mensen die al zeer kwetsbaar zijn door ernstige onderliggende gezondheidsproblemen kunnen het beste met hun huisarts of geriater overleggen wat in hun geval de beste keuze is.’

Bron KBOPCOB 210305

donderdag 4 maart 2021

PGB-zorgverleners ook coronabonus

Ook pgb-zorgverleners kunnen nu coronabonus krijgen


Pgb-houders kunnen vanaf 1 maart de coronabonus voor hun zorgverleners aanvragen. Tot nog toe was er voor deze zorgverleners geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de coronabonus. Budgethouders krijgen een brief van uitvoeringsorgaan SVB met instructies om dit te regelen. Belangenbehartiger Per Saldo reageert verheugd. ‘Dit is het moment om je zorgverleners te belonen.’

De zorgbonus kan worden aangevraagd door mensen die hun persoonsgebonden budget ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. Pgb-zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet komen nog niet in aanmerking. Voor deze groep komt er in een later stadium meer duidelijkheid over de coronabonus.

Uitzonderlijke prestatie

Er zijn wel voorwaarden aan de zorgbonus verbonden. Zo moet de zorgverlener een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf dus tussen 1 maart en 1 september 2020. “Vaak hebben zij zich streng aan de maatregelen gehouden en weinig of geen contact met anderen gehad om zo zorg aan jou te kunnen blijven geven”, stelt Per Saldo. “Ze hebben misschien meer uren gewerkt omdat andere zorgverleners ziek waren of niet konden komen. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarom jij voor je zorgverlener een zorgbonus wil aanvragen.”

Mantelzorgers

Het is niet mogelijk om de zorgbonus aan te vragen voor familieleden of naasten. Helaas, vindt Per Saldo. “Vaak hebben zij wel heel veel zorg opgevangen als je zorgverleners door besmetting, quarantaine of uit bescherming voor zichzelf niet konden komen. En we zien dat ook nu nog steeds gebeuren. Dat geldt ook voor alle mantelzorgers. We vinden dat hiervoor ook erkenning en waardering moet komen. We hebben ons hiervoor vanaf het begin ingezet en blijven dat doen.”

In mei 2020 vroeg Per Saldo zich al af waarom er geen financiële bijstand was door de overheid voor pgb- gefinancierde initiatieven. Woon- en ouderinitiatieven die getroffen zijn door het coronavirus kampten met leegstand door overlijden of bewoners die tijdelijk bij familie gaan wonen. Tegelijkertijd zorgde de onzekere tijd niet voor nieuwe bewoners. Voor pgb-gefinancierde initiatieven had dit grote financiële gevolgen.

Onafhankelijk

Het ministerie van VWS laat weten dat met de voorwaarden van de pgb-bonusregeling zoveel mogelijk is aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. “Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb- zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.”

Voor het aanvragen van de pgb-zorgbonus heeft VWS een handreiking gepubliceerd.

Bron Skipr 210304